گارانتی

دستگاه نو پس از فروش به مدت ۱ سال تمام دارای گارانتی حقیقی می باشد.

در ضمن تمامی قطعات فروخته شده از این شرکت به مدت یکسال دارای گارانتی میباشد.